Johan matthijsenweg 6674 BC Herveld

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Omschrijving:
Deze kavel hoorde bij het agrarische object Hoofdstraat 173A te Herveld en wordt daar nu van af gesplitst, op bijgevoegde luchtfoto is de begrenzing te zien.

Het betreft hier een aaneengesloten kavel cultuurgrond welke gelegen is aan de Johan Mathijssenweg te Herveld en daar ook de ontsluiting heeft.

De zuidelijke grens komt ca. 8 meter achter de schuur aan de Hoofdstraat 173A te Herveld en tuin van Hoofdstraat 173 te Herveld te liggen, over de hele breedte van het perceel aldaar.

De kavel ligt voor ca. 300 meter aan de Johan Mathijssenweg , maar grenst ook aan de A15 over een lengte van ca. 270 meter, een zichtlocatie dus . Vanaf de A15 richting Arnhem gezien ligt de kavel ca. 100 meter voor het terrein van Betuwe Express. Goed bereikbaar vanaf o.a. Opheusden via de A15 of Leigraafseweg Zetten, afstand ca. 10 km.

De kavel is momenteel in gebruik als boomgaard, ca 1.19 hectare is pruimenopstand, Opal en Reine Victoria van 2006 en 2010 en ca. 2 hectare is appelopstand, Elstar van 2000, 2014 en 2015.
Voorzien van druppelslangen bij de pruimenbomen en ook beregening bij de appelbomen.

Aan de west- en noordzijde grotendeels voorzien van hagen, tevens ligt daar een A watergang.

De grondsoort is rivierklei met een gemiddelde afslibbaarheid van tussen de 30 en 40%, onderzoeksrapport van 23-11-2022 van Eurofins agro aanwezig.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Buitegebied Overbetuwe, vastgesteld 30-04-2014 is de bestemming: Enkelbestemming Agrarisch met waarden met Dubbelbestemming gedeeltelijk Waarde – Archeologie en gedeeltelijk Waarde – Archeologische verwachting 2. Functieaanduiding Specifieke vorm van agrarisch met waarden – kleinschaligheid.

Op het kadastrale uittreksel is een Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder opgenomen, de inschrijvingsakte hiervan is bij ons op te vragen.

Jachtrecht en overige rechten:
Er is geen jachtrecht uitgegeven en ook is het een vrij perceel zonder recht van overpaden of iets dergelijks. Er zullen geen (betalings-) rechten worden overgedragen, alleen de grond met opstand wordt verkocht.

Onderzoeksplicht koper:
Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van niet bijzondere publiekrechtelijke lasten of beperkingen, waaronder (maar niet uitsluitend) indien en voor zover van toepassing besluiten aangaande:
– het bestemmingsplan / inpassingsplan,
– de beschermde leefomgeving en flora en fauna op grond van de Wet
natuurbescherming (natura 2000),
– natuurmonumenten,
– de ecologische hoofdstructuur en / of ecologische verbindingszone,
– voor verzuring gevoelige gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij,
– waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones,
– provinciale verordeningen (waaronder die inzake planologie en milieu),
en overige regelgeving en openbaar gepubliceerde voorstellen tot aankondiging en / of wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en openbaar gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en / of het gebruik kunnen / zullen beïnvloeden.
Van een bijzondere publiekrechtelijke last of beperking in vorenbedoelde zin is sprake indien de betreffende last of beperking haar grondslag vindt in een specifiek (mede) tot verkoper gericht besluit.
Koper koopt het perceel in de huidige staat en dient zichzelf te vergewissen of het perceel bruikbaar is voor bedoelde bedrijfsuitoefening en verdere regels en zaken die van toepassing kunnen zijn op agrarische percelen.

Wijzigingen in de wettelijke regelingen/bestemmingsplan die van invloed kunnen zijn op de gebruiksmogelijkheden en/of waarde van rechten zijn vanaf ondertekening van de koopovereenkomst voor rekening van koper.

Overig:
Het perceel wordt verkocht inclusief de fruitopstand, beregening e.d. Verkoper wenst de uiteindelijke verkoopprijs op te splitsen in een bedrag voor de grond waarbij aan de percelen een gesplitste waarde moet worden toegekend i.v.m. het feit dat een gedeelte in een BV is opgenomen en een gedeelte privé is en een aparte waarde voor de fruitopstand en beregening e.d., één en ander in overleg met de koper.

Meer- of minder vierkante meters worden verrekend op basis de definitief overeengekomen verkoopprijs.

Koper dient de grond minstens 10 jaar agrarisch te blijven gebruik.

Vaste lasten:
Er zijn de gebruikelijke waterschapslasten van toepassing

Aanvaarding, betaling en overdracht:
Aanvaarding, betaling en overdracht uiterlijk 23 maart 2023, of in nader overleg.

De percelen worden kosten koper verkocht, waarbij de overdrachtsbelasting, notaris en kadasterkosten en inmeting kadaster voor rekening van koper komen.

De makelaarskosten van Joop van Mourik Makelaars zijn voor rekening van verkoper.

De koper mag de notaris kiezen.

Bezichtiging:
Uitsluitend na afspraak met Joop van Mourik makelaars te Opheusden, tel 0488-442906 of per e-mail joop@joopvanmourik.nl

Inschrijving:
Indien u geïnteresseerd bent in deze percelen dan nodigen wij u uit om een schriftelijke bieding uit te brengen door het bijgevoegde biedingsformulier geheel in te vullen en te ondertekenen.

Dit formulier dient u uiterlijk donderdag 9 februari 2023 om 12.00 uur in te leveren bij Joop van Mourik makelaars, Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden, of te mailen naar joop@joopvanmourik.nl, van uw e-mailbericht krijgt u een bevestiging, heeft u deze niet ontvangen dan is uw inschrijving waarschijnlijk niet bij ons aangekomen en bent u uitgesloten van deelname. Het risico van niet tijdige ontvangst van dit formulier komt in alle gevallen voor risico van de bieder.

Wij verzoeken u om uw inschrijving niet per post naar ons op te sturen, er is dan geen zekerheid dat deze bij ons ( tijdig ) aangekomen is

Gunning / recht van beraad:
Deze bieding zal door verkoper worden gebruikt om een partij te selecteren waarmee verkoper als eerste exclusief in overleg zal treden om een koopovereenkomst te sluiten.

Verkoper behoudt de gunning/ recht van beraad voor, wat betekent dat de verkoper niet gehouden is een bod of het hoogste bod te accepteren, de selectie en keuze door verkoper zal afhangen van de hoogte van het bod en de eventuele voorwaarden die bieder stelt, deze afweging is volledig voorbehouden aan verkoper.

Er is pas sprake van een koopovereenkomst indien verkoper en koper gezamenlijk overeenkomst hebben bereikt over de koopsom en de daarbij behorende voorwaarden en condities en er een koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

Uiterlijk donderdag 23 februari 2023 om 17.00 uur zal verkopend makelaar aan bieders bekend maken of verkoper met hen exclusief in overleg wil treden met als doel een koopovereenkomst te sluiten, hiervan krijgt u telefonisch of per e-mail bericht.

Over de koper, de koopprijs en andere voorwaarden zal geen informatie verstrekt worden

Voorbehoud aanbieding/ disclaimer:
Verkoper heeft het recht deze aanbieding zonder op te geven reden in te trekken of te wijzigen.

Deze aanbieding wordt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde gegevens in deze aanbieding/verkoopinformatie zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze aanbieding/verkoopinformatie geen rechten worden ontleend. Zoals reeds vermeld heeft de koper ook een eigen onderzoekplicht. Alle genoemde lengtematen, oppervlakten, aantallen en jaartallen e.d. zijn circa.

Noch verkoper noch Joop van Mourik Makelaars is aansprakelijk wanneer er iets niet klopt.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Nevenfunctie
Boomkwekerij
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 62 a 45 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Valburg G 2339
Oppervlakte
2 ha 90 a 0 ca
Perceel
VBG02-G-2339
Perceelnaam
Valburg G 2528
Oppervlakte
0 ha 3 a 65 ca
Perceel
VBG02-G-2528
Perceelnaam
Valburg G 2527
Oppervlakte
0 ha 68 a 80 ca
Perceel
VBG02-G-2527
Bekijk alle kenmerken
Johan matthijsenweg
6674 BC Herveld
Verkoop bij inschrijving