Bredestraat-Noord 6674 MP Herveld

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Te koop bij inschrijving.
Een aaneengesloten perceel cultuurgrond momenteel in gebruik als weiland van ca. 29.000 m2.

Kadastraal bekend:
Gemeente Valburg, sectie G nummer 505 gedeeltelijk, groot ca. 29.000 m2 of zoveel groter of kleiner als zal blijken na kadastrale uitmeting.

Omschrijving:
Deze kavel ligt naast de woonboerderij Bredestraat-Noord 26, 6674 MP Herveld en wordt daar nu gedeeltelijk vanaf gesplitst, op bijgevoegde luchtfoto is de begrenzing te zien.

Het betreft hier een aaneengesloten kavel cultuurgrond welke een eigen verharde ontsluiting heeft. Deze ligt voor het weilandje voor de woning ( houten hek )

De oostelijke grens van het perceel loopt ter hoogte van het erf op de bestaande heiningen af en loopt daarna een stukje door het weiland in om het erf/tuin te vergroten. Dit moet in het weiland nog uitgezet worden, maar is op de luchtfoto al ingetekend. Daarna volgt de perceelsgrens de kadastrale grens in de sloot.

De overige grenzen zijn de bestaande kadastrale grenzen.

De kavel is momenteel in gebruik als weiland. In verleden is het perceel in gebruik geweest als boomkwekerijgrond van ca. 1999 tot 2006 hebben er bomen op gestaan.
Aan de oostzijde ligt een B watergang en aan de zuid/westzijde een A watergang.

De grondsoort is lichte klei met een afslibbaarheid van ca. 35 %, onderzoeksrapport van Eurofins Agro d.d. 21-04-2023 aanwezig.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Buitegebied Overbetuwe, vastgesteld 30-04-2014 is de bestemming: Enkelbestemming Agrarisch met Dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting 3, Gebiedsaanduiding waardevol landschap. Aan de Noordzijde heeft het perceel ook de Dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding, daardoor is er o.a. een rooiplicht voor de bomen die daar staan.

Tevens van toepassing zijnde bestemmingsplannen op deze locatie: Voorbereidingsbesluiten hyperscale datacenters, voorbereidingsbesluiten, vastgesteld 08-11-2022, en 12-07-2023; Overbetuwe Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid, vastgesteld 07-01-2020; Buitengebied Overbetuwe deels onherroepelijk in werking, vastgesteld 30-04-2014.

Voor nadere informatie over de bestemming en gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Overbetuwe.

Op het kadastrale uittreksel zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen.

Jachtrecht en overige rechten:
Er is een jachtrecht uitgegeven, maar dit kan beëindigd worden.
Het is een vrij perceel zonder recht van overpaden.
Wel is de Waterschapkeur van toepassing.

Er zullen geen rechten worden overgedragen, alleen de grond met daarop enkele bomengroepen wordt verkocht.

Onderzoeksplicht koper:
Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van niet bijzondere publiekrechtelijke lasten of beperkingen, waaronder (maar niet uitsluitend) indien en voor zover van toepassing besluiten aangaande:
– het bestemmingsplan / inpassingsplan,
– de beschermde leefomgeving en flora en fauna op grond van de Wet
natuurbescherming (natura 2000),
– natuurmonumenten,
– de ecologische hoofdstructuur en / of ecologische verbindingszone,
– voor verzuring gevoelige gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij,
– waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije zones,
– provinciale verordeningen (waaronder die inzake planologie en milieu),
en overige regelgeving en openbaar gepubliceerde voorstellen tot aankondiging en / of wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en openbaar gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en / of het gebruik kunnen / zullen beïnvloeden.
Van een bijzondere publiekrechtelijke last of beperking in vorenbedoelde zin is sprake indien de betreffende last of beperking haar grondslag vindt in een specifiek (mede) tot verkoper gericht besluit.
Koper koopt het perceel in de huidige staat en dient zichzelf te vergewissen of het perceel bruikbaar is voor zijn bedoelde bedrijfsuitoefening en verdere regels en zaken die van toepassing kunnen zijn op agrarische percelen.

Wijzigingen in de wettelijke regelingen/bestemmingsplan(-nen) die van invloed kunnen zijn op de gebruiksmogelijkheden en/of waarde van rechten zijn vanaf ondertekening van de koopovereenkomst voor rekening van koper.

Overig:
Het perceel wordt in de huidige staat verkocht als weiland met enkele bomengroepen.
De verhoging in het perceel is een normale berg grond.
Meer- of minder vierkante meters worden verrekend op basis van de definitief overeengekomen verkoopprijs.

Vaste lasten:
Er zijn de gebruikelijke waterschapslasten van toepassing

Bezichtiging:
Uitsluitend na afspraak met Joop van Mourik makelaars te Opheusden, tel 0488-442906 of per e-mail joop@joopvanmourik.nl

Inschrijving:
Indien u geïnteresseerd bent in dit perceel dan nodigen wij u uit om een schriftelijke bieding uit te brengen door het biedingsformulier geheel in te vullen en te ondertekenen. Dit kunt u bij ons kantoor Opheusden opvragen.

Inlevering van het biedingsformulier:
Het complete formulier dient uiterlijk maandag 30 oktober 2023 om 12.00 uur in een gesloten enveloppe persoonlijk ingeleverd te worden bij Hoogenboom Netwerk notarissen, Vlissingsestraat 14, 4024 JL Eck en Wiel. Verzoeke op de enveloppe te vermelden “ Biedingsformulier perceel grond Bredestraat-Noord 26, 6674 MP Herveld”.
Formulieren die gemaild of opgestuurd worden kunnen zoek raken of niet aankomen. Verzoeke het formulier dus persoonlijk bij het notariskantoor af te geven, hiervan krijgt u een bevestiging.
Het risico van niet tijdige ontvangst van dit formulier komt in alle gevallen voor risico van de bieder.
Geen openbare zitting
Het openen van de enveloppen zal door de notaris geschieden in het bijzijn van een medewerker van zijn kantoor, het is dus geen openbare zitting waar de verkopers en inschrijvers bij zullen/kunnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd door de notaris , verkopers of makelaar.

Werkzaamheden notaris:
De werkzaamheden van de notaris in het inschrijvingsproces bestaan uitsluitend uit het in ontvangst nemen van de enveloppen, het openen van de enveloppen en het opmaken van een proces verbaal. Dit proces verbaal zal alleen aan de verkopers verstrekt worden.

Gunning / recht van beraad:
Deze bieding zal door verkoper worden gebruikt om een partij te selecteren waarmee verkoper als eerste exclusief in overleg zal treden om een koopovereenkomst te sluiten.
Verkoper behoudt de gunning/ recht van beraad voor, wat betekent dat de verkoper niet gehouden is een bod of het hoogste bod te accepteren. De selectie en keuze door verkoper zal afhangen van de hoogte van het bod en de eventuele voorwaarden die bieder stelt, deze afweging is volledig voorbehouden aan verkoper.

Er is pas sprake van een koopovereenkomst indien verkoper en koper gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de koopsom en de daarbij behorende voorwaarden en condities en er een koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
Uiterlijk dinsdag 07 november 2023 om 17.00 uur zal verkopend makelaar aan bieders bekend maken of verkoper met hen exclusief in overleg wil treden met als doel een koopovereenkomst te sluiten. Hiervan krijgt u telefonisch of per e-mail bericht.
Over de uiteindelijke koper, de koopprijs en andere voorwaarden zal geen informatie verstrekt worden.

Aanvaarding, betaling en overdracht:
Aanvaarding, betaling en overdracht uiterlijk donderdag 30 november 2023, of in nader overleg.

De percelen worden kosten koper verkocht, waarbij de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten en kosten inmeting kadaster voor rekening van koper komen.

De makelaarskosten van Joop van Mourik Makelaars zijn voor rekening van verkoper.

De inschrijving geschiedt via Hoogenboom Rivierenland Notarissen in Eck en Wiel, waar ook de overdracht plaats dient te vinden.

Voorbehoud aanbieding/ disclaimer
Verkoper heeft het recht deze aanbieding zonder op te geven reden in te trekken of te wijzigen.

Deze aanbieding wordt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde gegevens in deze aanbieding/verkoopinformatie zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze aanbieding/verkoopinformatie geen rechten worden ontleend. Zoals reeds vermeld heeft de koper ook een eigen onderzoekplicht.

Alle genoemde lengtematen, oppervlakten, aantallen en jaartallen e.d. zijn circa.

Noch verkoper noch Joop van Mourik Makelaars is aansprakelijk wanneer er iets niet klopt.

Opgemaakt te Opheusden, 19-09-2023

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
2 ha 90 a 0 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Valburg G 505
Oppervlakte
2 ha 90 a 0 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VBG02-G-505
Bekijk alle kenmerken

Foto's